Lom Jakubčovice

Vážení zákazníci, prodej na lomu Jakubčovice bude letošní rok ukončen 15. 12. 2023 10:00.

V roce 2024 začínáme expedovat 3. 1. 2024 7:00 s otevírací dobou 3. 1. - 1. 3. 2024 7:00-15:00.

Adresa: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Jakubčovice
Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
T/ 556 312 311
T/ 556 312 334
E/ jakubcovice@eurovia.cz
Otevírací doba
Po-Čt 6:00-21:30
Pá 6:00-17:30
GPS: 49.697528N, 17.783523E
Nabídkový ceník kameniva
#
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. Nenašli jste dokumentaci k výrobku? Zkuste hledat zde.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
Provozovna je držitelem Certifikátu systému řízení výroby.

  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
  • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
  • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).
  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
  • PK = Přírodní kámen
  • RDK = Recyklované drcené kamenivo
  • Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků
Obchodní zástupci
Funkce Jméno Kontakt
Expedice T/ 556 312 311 E/ jakubcovice@eurovia.cz
Obchodní zástupce Jiřina Kukuricášová T/ 556 312 367 M/ 731 450 747 E/ jirina.kukuricasova@vinci-construction.com
Obchodní zástupce Josef Kuběnka M/ 724 210 542 E/ josef.kubenka@vinci-construction.com
Referent logistiky Elena Ryparová T/ 556 312 334 M/ 731 609 467 E/ elena.ryparova@vinci-construction.com

O lomu Jakubčovice

Zabýváme se těžbou a zpracováním kameniva cestou suchého a mokrého technologického procesu. Ke zvýšení kvality našich produktů využíváme mokrou technologii, tzn., že pomocí vody zbavujeme kamenivo prachových a jílovitých částic.

O schopnosti plnit náročné požadavky našich zákazníků svědčí také široký sortiment vyráběných frakcí. Moderní mostní automobilová váha a vlastní železniční vlečka nám umožňují denní expedici kameniva jak na automobily, tak po železnici pomocí ucelených vlaků nakládaných přímo na provozovně, vše dle potřeb zákazníka. Významná je dostupnost dálnice D1, jež je důležitým kritériem pro automobilovou dopravu.

Plně si uvědomujeme negativní dopady na životní prostředí, které s provozováním činnosti těžby a úpravy kameniva souvisí. Proto k prioritám naší společnosti patří eliminace hlučnosti a prašnosti na okolí, včetně péče o vytěžená území .

Při modernizacích a zavádění nových technologií se vyvíjela i zařízení k minimalizaci těchto nežádoucích vlivů. Vrtné stroje jsou vybaveny systémem odsávání, které zabraňuje rozptylu prachu do okolí , technologické linky disponují tlakovým mlžením ke snížení prašnosti, které je doplněno opláštěním technologických zařízení a třídírny ke sníženi hlučnosti.

Při vlastním zpracování kameniva je používaná ojedinělá technologie – praní kameniva, která podstatnou měrou snižuje prašnost. V minulých letech společnost uskutečnila investici do nového skrápěcího vozu, automatického systému zkrápění nejvíce exponovaných cest, vše ke snižování prašnosti na lomových a přilehlých komunikacích. Pořízena byla nová průjezdná myčka automobilů při výjezdu z lomu. V roce 2020 je instalována technologie na optimalizaci kalového hospodářství lomu tzv. kalolis, která podstatnou mírou přispívá ke snížení spotřeby provozní technologické vody, a minimalizuje dopravu kalových výpěrků uvnitř lomu.

Na vytěžených územích dobývacího prostoru a vytvořených odvalových skládkách surovin druhotného charakteru provádí společnost lesnickou rekultivaci, čímž začleňuje tato území do okolního charakteru krajiny a přispívá k rozvoji fauny a flóry v této oblasti.

Naše společnost zajišťuje také dopravu kameniva. Ta je realizována dle individuálních potřeb zákazníka vhodnými dopravními prostředky. Při využití dopravy naší společností jsme schopni zákazníkům přednostně zajistit potřebné množství kameniva i v čase zvyšených odběrů.


Popis výrobků

Jakubčovické ložisko patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho předposlední nejvyšší vývojový člen moravického vývoje, tzv. hradecko – kyjovické souvrství. Pro hradecko – kyjovické vrstvy je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a jílovitých břidlic. Na ložisku se nachází jedenáct petrografických typů hornin.

Hlavním a převládajícím typem hornin jsou droby – šedomodré, modrozelené a hnědošedé, většinou hrubě až středně zrnité. Dalším typem hornin jsou polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce. Dále jsou to polymiktní, většinou drobnozrnně drobové slepence, které v ložisku tvoří nepatrnou část.

Jednotlivé uvedené horninové typy tvořící ložisko vytváří značně složitou vrásovou strukturu. Celková skladba ložiska je velmi pestrá, neboť zde existují přechodné typy a jednotlivé horniny mezi sebou netvoří ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v druhou. Liší se od sebe pouze svým petrograficko – mineralogickým složením.

Oblast náleží k povodí Baltického moře. Největším vodním tokem je řeka Odra, která protéká v blízkosti kamenolomu. Stav vody je v ní značně kolísavý, šířka vodního toku je 10 až 15 m. Řeka negativně neovlivňuje a nenarušuje hornickou činnost v kamenolomu.

Barva: Šedomodrá

   Auta    Dráha