|

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (nejen) pro kanceláře

  Go to the end of the document
Download PDF file (52 kB)

Při své činnosti volte vždy nejnižší předvídatelné riziko!


Návštěvy

Základní bezpečnostní pravidla Všechny návštěvy se musí při příchodu a odchodu ohlásit na určeném místě s tím, že musí být zřejmé, za kým návštěva přichází (příjemce návštěvy);
 • Příjemce návštěvy je odpovědný za její bezpečnost po dobu pobytu na pracovišti;
 • Návštěvy, které přicházejí poprvé, přijme navštívený pracovník osobně;
 • Příjemce návštěvy musí provést krátkou, neformální instruktáž, zahrnující poučení o základních bezpečnostních protipožárních pravidlech pro práci v kancelářích (zákaz kouření mimo vyhrazená místa; únikové cesty); a případné další činnosti;
 • Příjemce návštěvy si musí být vědom všech potřeb v případě handicapovaných návštěvníků.

Oheň

 • Zjistěte, kudy vedou únikové cesty z Vašeho pracoviště;
 • Udržujte únikové cesty, východy a přístupy k hlavním vypínačům či uzávěrům médií volné;
 • Dodržujte stanovené příkazy a zákazy, nemanipulujte bezdůvodně s hasicími přístroji;
 • Používejte jen ty elektrické spotřebiče, u kterých byla provedena příslušná kontrola stavu;
 • Nepoužívejte vlastní elektrické spotřebiče, pokud k tomu nedá souhlas Váš nadřízený.

Pohyb po budově

 • Používejte vhodnou obuv a svoji chůzi přizpůsobte okolnostem;
 • Na schodištích choďte vpravo a přidržujte se zábradlí;
 • Přenášejte jen takové předměty, které odpovídají Vašim možnostem. Pro manipulaci s těžkými či objemnými předměty použijte vhodný manipulační prostředek či požádejte o pomoc kolegu/kolegyni;
 • Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení horkých nápojů;

Mobilní telefony

Základní bezpečnostní pravidla
 • Při použití mobilních telefonů se věnujte pouze této činnosti;
 • Při používání mobilních telefonů na veřejnosti se chovejte ohleduplně k ostatním a pokud možno poodejděte na bezpečné místo;
 • Při řízení vozidel omezte používání mobilních telefonů jen na nezbytný příjem hovoru a to jen v případě, že je Vámi řízené vozidlo vybaveno sadou hands-free;
 • Úvodní věta telefonátu: „Můžete bezpečně přijmout hovor?“ vyjadřuje Váš zájem na bezpečnosti volaného. Pokud však nemůžete hovor bezpečně přijmout, nabídněte volajícímu alternativní řešení a hovor s omluvou ukončete. (zpoždění reakční doby řidiče jen o 0,5 sekundy představuje při rychlosti 50 km.hod-1 vzdálenost téměř 7 metrů!)

Udržování pořádku

 • Udržujte pořádek na svém pracovišti;
 • Ukládejte kabely tak, aby nepřekážely v chůzi a nedošlo k zakopnutí či pádu;
 • Pro manipulaci ve výšce používejte jen schválené pomůcky (schůdky);
 • Nevytvářejte překážky pro bezpečný pohyb (otevřená dvířka skříní, zásuvky apod.)

Vozidla a parkoviště

 • Dodržujte pravidla silničního provozu – ve služebním autě s Vámi jede i firma;
 • Dbejte, aby všichni pasažéři používali za jízdy bezpečnostní pásy
 • V místech, kde je to možné, parkujte ve směru budoucího odjezdu;
 • Pokud se jako chodci chystáte vstoupit do jízdní dráhy, snažte se navázat alespoň oční kontakt s řidičem vozidla, které by Vás mohlo ohrozit.
Pokud nastane situace, kterou můžete považovat za potenciálně nebezpečnou, přijměte příslušná opatření nebo to okamžitě nahlaste svému nadřízenému.

DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL – CESTA K BEZPEČNÉMU NÁVRATUArticles on the subject: Základní bezpečnostní pravidla
 


  Go to the top of the document
Bezpečnost

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou