|

Slovo kamene číslo 21 - září 2006 - Systémy managementu v Tarmac CZ a.s.

  Konec dokumentu

Události

Systémy managementu v Tarmac CZ a.s.

Začátkem letošního roku ve Slově kamene vyšel článek, ve kterém Ing. Sazimová popisovala proces certifikace a v závěru článku se zmínila o rozhodnutí vedení a.s. Tarmac CZ zavést s ohledem na společné prvky i principy fungování těchto tří systémů v průběhu roku 2006 tzv. integrovaný systém, který bude zahrnovat jednotlivé systémy: QMS (Systém managementu jakosti), SŘV (Systém řízení výroby), EMS (Systém environmentálního managementu) a BOZP (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Důvodem je, jak se píše v článku, zejména ta skutečnost, že „certifikovaná“ firma má větší šanci uspět ve výběrových řízeních, zvyšuje svou prestiž na trhu a důvěryhodnost u odběratelů.
Tento cíl byl v r. 2006 skutečně úspěšně splněn a na základě prokázané shody jednotlivých systémů s požadavky mezinárodních norem ISO a OHSAS společnost Tarmac CZ a.s. obdržela celkem 4 certifikáty:

1) Certifikát systému managementu jakosti (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

2) Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN EN ISO 14001:2005 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

3) Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SBOZP) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle OHSAS 18001:1999 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

4) Zlatý certifikát, kterým se potvrzuje, že organizace má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene zahrnující systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999. Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé systémy managementu.

ImageImage Image Image

Vraťme se na začátek a připomeňme si Vývoj od roku 2001 do současnosti:
Naše akciová společnost se nejprve orientovala na oblast jakosti a již v roce 2001 získala certifikát Systému managementu jakosti v souladu s normami řady ISO 9000. Zavedený systém každoročně prověřoval certifikační orgán TZÚS Praha, s.p.

V dalších letech vytvořilo vedení společnosti za podpory našich akcionářů podmínky pro zavedení dalšího systému, a to v oblasti životního prostředí tzv. Systémuenvironmentálního managementu (EMS).
Certifikace jsme dosáhli v roce 2005 od společnosti BVQI.
A nakonec třetím systémem, zavedeným a certifikovaným v roce letošním je Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001.

Rovněž je třeba poznamenat, že dalším logickým rozhodnutím bylo vybrat ve výběrovém řízení jediný nezávislý certifikační orgán k prověřování všech systémů v naší společnosti. A to nejen systémů QMS, EMS a BOZP, ale i povinně zavedeného Systému řízení výroby. Důvodem byla jak úspora finančních prostředků a času, tak rovněž snaha předejít určité názorové nejednotnosti jednotlivých certifikačních orgánů při výkladu některých požadavků norem.
Na základě výběrového řízení byl jako nový certifikační subjekt vybrán STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Na závěr mi dovolte, Vám všem tj. pracovníkům, kteří se na zavádění a udržování systémů rovněž podíleli, podílejí a budou podílet i v budoucnu, poděkovat.
Certifikáty jsou oceněním práce nás všech bez rozdílu a systém jako celek funguje bezchybně pouze tehdy, když fungují jeho jednotlivé součásti a ty tvoříte hlavně vy, jednotliví pracovníci na každé provozovně, na každém úseku, na každé úrovni řízení.

Zlatý certifikát je nás všech a je oceněním naší práce jako týmu!

Poznámka: Certifikáty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Ing. Zuzana Sazimová, vedoucí KŘJ
Ing. Leona Vránová, manager přesnosti  Začátek dokumentu
Časopis Slovo kamene

Novinky

1.3.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na březen 2019.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou