|

Slovo kamene číslo 22 - prosinec 2006 - Bezpečnostní systém Tarmac CZ dle specifikace OHSAS 18 001:1999

  Konec dokumentu

Informujeme

Bezpečnostní systém u společnosti Tarmac CZ podle specifikace OHSAS 18 001:1999.

(Část I.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové

a ostatní čtenáři firemního časopisu Slovo kamene.
V červnu 2006 jsme u společnosti Tarmac CZ dokončili dlouhodobý projekt, jehož účelem bylo prokázat, že bezpečostní systém zavedený u společnosti Tarmac CZ je nejen účelný, ale i ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy. Celý proces prokazování shody pro nás zajišťovala auditorská a certifikační společnost STAVCERT spol. s r.o. a fyzická prověrka byla provedena na náhodně vybraných provo-zovnách. Jednalo se konkrétně o provozovny Smrčí včetně ředitelství oblasti Východ, Chlum, Dubnici, Úhošťany včetně ředitelství oblasti Západ, Straškov, ředitelství oblasti Jihozápad, Litice, Svrčovec a ředitelství a.s. v Liberci. Příprava probíhala na všech provozovnách, a proto ani operativní změny auditovaných provozoven proces přezkoumání nemohly narušit. Přesto alespoň v letošním roce nesli větší díl odpovědnosti především vedoucí shora uvedených provozoven.
Shoda bezpečnostního systému zavedeného u naší společnosti s již zmíněným mezinárodním standardem (normou) OHSAS 18001:1999 byla v rámci uvedených auditů zdárně prověřena, auditoři neshledali závažné nedostatky a pro ostatní zjištěné vydali doporučení ke zlepšení. Potvrzením této shody je vydaný certifikát, který jistě zaujme důstojné místo na všech našich provozovnách a bude nám připomínat závazek k dalšímu zlepšování v oblasti BOZP.

Do procesu certifikace bezpečnostního systému u naší společnosti jsme šli s vědomím, že bude zatížen množstvím formálních a administrativních povinností. Myslím však, že nastala vhodná doba k tomu, abychom se vrátili k podstatě tohoto systému a pokusili se najít odpovědi alespoň na některé Vaše dosud nezodpovězené otázky.

Posloužit by k tomu mohla série článků, z nichž první právě čtete.
V každém následujícím se budu snažit odpovědět alespoň na některé Vaše (zejména opakující se) dotazy, které se budou týkat bezpečnostního systému zavedeného u společnosti Tarmac CZ a připojím stručný výklad jednotlivých článků specifikace (normy) OHSAS 18001:1999.

Dnešní otázky:

1. Co znamená OHSAS ?

Konkrétně: OHSAS 18001:1999 je zkratka britské mezinárodně uznávané bezpečnostní specifikace (normy) Occupational Health and Safety Assessment Series, v překladu Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato specifikace má svým obsahem blízko k normám ISO (EN ISO 9001 a EN ISO 14001) a i její číselné označení (18001) tomu i napovídá.

2. Je zavedení tohoto bezpečnostní systému povinné?

3. Proč jsme museli zavést další výmysl, když máme dost svých starostí?

Poslední dvě otázky spolu souvisejí a proto i odpověď může být společná:
Bezpečnostní systém podle specifikace OHSAS 18001 není povinný asi tak, jako nemusíte mít řidičský průkaz. Ale i když budete umět jezdit s autem opravdu dobře, těžko bez řidičáku někomu prokážete, že jste i na silnici skutečně dobrý řidič.
Dlouhodobé působení vedení společnosti Tarmac CZ a poměrně dobrá disciplína všech účastníků bezpečnostních procesů vytvořilo optimální podmínky k tomu, abychom nezaváděli „…další výmysl…“, ale abychom již zavedené a roky prověřované bezpečnostní postupy maximálně využili právě při prokazování shody s požadavky specifikace OHSAS.
Navázal bych na předchozí odpověď a uvedl příklady toho, co požaduje zmiňovaná bezpečnostní norma OHSAS 18001:1999 a jak její požadavky u společnosti Tarmac CZ naplňujeme:

1. Bezpečnostní politika.

Není žádným překvapením, že prostřednictvím tohoto dokumentu se společnost Tarmac CZ veřejně přihlašuje k odpovědnosti za bezpečnost na svých pracovištích, tedy nejen ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i k dodavatelům a návštěvníkům. Stručně popisuje předmět své činnosti, popisuje vývoj v oblasti BOZP v posledních letech, deklaruje závazek zlepšovat stav v oblasti BOZP a uvádí příklady, jakými postupy prověřují odpovědní zaměstnanci celý bezpečnostní systém. Každoroční bezpečnostní prověrky a průběžně prováděné audity různých úrovní se staly nedílnou součástí naší práce v oblasti BOZP a na pracovištích společnosti Tarmac CZ se s nimi běžně setkáváme. Bezpečnostní politiku vyhlásilo představenstvo společnosti a je v ní rovněž uveden odkaz na www.tarmac.cz, kde zájemci najdou další informace.

Tento základní dokument bezpečnostního systému podle specifikace OHSAS 18001 nestanovuje nic, co by nás v oblasti BOZP neúměrně zatěžovalo oproti předchozímu stavu.


2. Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik.

Abychom mohli předcházet případným nebezpečným situacím, které zejména při námi provozované hornické činnosti nemůžeme podceňovat, nezbývá nám, než nebezpečí včas identifikovat a stanovit taková opatření, jejichž dodržování sníží míru nebezpečí na akceptovatelné minimum. Postup, jak toho dosáhnout, je u společnosti Tarmac CZ dlouhodobě uplatňován pod názvem „Hodnocení rizik“ (součástí je Strategie hodnocení rizik a směrnice Tarmac Group č. 18 z května 2002, uplatňování principu Nulové tolerance k nebezpečným stavům od roku 2003, Metodický pokyn bezpečnostního technika č. 2-2005 včetně přílohy, která stanovuje cíle a cílové hodnoty).

Vidíte sami, že ani tato část bezpečnostního systému není pro účastníky procesů u společnosti Tarmac CZ žádnou novinkou.

3. Právní a jiné požadavky.

Chod organizací a jednotlivců je v moderní společnosti regulován mj. prostřednictvím předpisů a norem. V předchozím článku jsme si ukázali, jakým způsobem se snažíme předcházet nebezpečným situacím. Podobné nebezpečí nám hrozí při neznalosti či nedodržování předpisů.
I v tomto případě se snažíme tomuto nebezpečí předcházet včasnou informovaností o povinnostech, které pro nás z těchto předpisů vyplývají. Tyto povinnosti se následně přenášejí do pracovních náplní (popisů pracovní funkce) jednotlivých zaměstnanců případně smluvně na dodavatele. Při prokazování shody dosavadních bezpečnostních postupů s požadavky specifikace OHSAS 18001 provedli zejména vedoucí pracovníci společnosti Tarmac CZ revizi stavu v této oblasti a prověřovali, zda a v jakém rozsahu naplňujeme požadavky právních (ve Sbírce zákonů) a jiných předpisů (např. norem, podmínek rozhodnutí orgánů státní správy aj.).

(Konec I. části)

Ing. Karel Pulec, bezpečnostní technik Tarmac CZ a.s.

Vaše případné dotazy či náměty zasílejte na adresu
pulec@tarmac.cz,
případně na adresu:
Tarmac CZ a.s., Ing. Karel Pulec, Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň.  Začátek dokumentu
Časopis Slovo kamene

Novinky

1.3.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na březen 2019.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou