|

Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen - Vytěžením zásob surovin naše práce nekončí

  Konec dokumentu
Vytěžením zásob surovin naše práce nekončí

Lidské oko často vnímá místa, kde probíhá dobývání surovin, jako "otevřené rány" v kulturní krajině, které by se po ukončení těžby měly opět "vyléčit", tj. obnovit svou původní funkci nebo dát vzniknout zcela novému využití celého území.

Tento proces je zpravidla představován rekultivací a takovou úpravou vytěžených lokalit, aby splynuly s okolním územím nedotčeným těžbou. Jde při tom zejména o obnovení kulturního rázu krajiny a provedení takových úprav, které zajistí přirozenou funkčnost ekosystémů a zároveň umožní plné využití ploch v souladu s příslušným územním plánem.

Cíl, který si naše těžební společnost v této oblasti stanovila, je skloubení ekonomicky zaměřeného dobývání surovin s ekologicky orientovanou tvorbou krajiny. Plnění těchto požadavků si vyžaduje již od počáteční přípravné etapy každého projektu těžby úzkou spolupráci našich báňských inženýrů s ekology, kteří se zabývají plánováním tvorby krajiny.

Převládající stav je bohužel zatím takový, že je stále brán jen malý zřetel (jak ze strany státních orgánů chránících životní prostředí, tak majitelů pozemků) na mnohostranné možnosti, které poskytují rekultivace k obohacení krajiny, jež byla těžbou dotčena. Máme tím na mysli zejména vytváření struktur zvýrazňujících charakter krajiny nebo na vytěžených plochách umožnit zavedení extenzivních forem hospodaření. v našem zájmu je však tyto trendy podporovat, neboť právě ony mohou podstatně přispět k většímu akceptování a pochopení nutnosti těžby surovin širokou veřejností.

Naše společnost jednoznačně upřednostňuje ekonomickou těžbu surovin. Znamená to pro nás optimálně využít přírodní zdroje v ploše i hloubce, jakož i stanovit určitou minimální velikost těžebních lokalit. Sladit dobývání surovin s ochranou přírody je podle našich dosavadních zkušeností nejen možné, ale i prospěšné. Například rekultivace prováděné současně s těžbou v našich štěrkopískovnách zabraňují nejen následným škodám, způsobeným technickými a klimatickými vlivy (např. erozí), ale při takovém postupu dochází také k úspoře obecně vysokých nákladů na těžbu.

Rekultivace pískovny v Horní Řasnici.

Kamenolomy jsou schopny již během dobývání kamene, ale zejména po jeho ukončení poskytnout životní prostor mnoha ohroženým rostlinám a živočišným druhům. Jako příklad v tomto směru může posloužit např. část vytěženého lomu Chuchelna, který po rekultivaci poskytuje útočiště řadě chráněných živočichů a slouží jako naučná stezka pro odbornou i laickou veřejnost.

Ověřili jsme si v praxi, že těžba a ochrana přírody nejsou dva protiklady, nýbrž že ekonomie a ekologie představují dva prvky, které se mohou vhodně doplňovat, pokud všichni zúčastnění mají na mysli společný cíl a jednají otevřeně a bez předsudků.


Další články - Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou