VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


EUROVIA Kamenolomy, a.s.,

Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec XI – Růžodol I., tel. 485251911, fax 48520921

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYI. Všeobecná ustanovení

 1. Níže uvedené všeobecné obchodně dodací podmínky platí pro všechny obchodní vztahy spojené s nákupem a prodejem kameniva realizovaného firmou EUROVIA Kamenolomy, a.s., jako prodávajícím.


II. Uzavírání kupní smlouvy, obchodního vztahu

 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) předkládá kupující písemně. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) musí obsahovat: určení kupujícího, přesné vymezení sortimentu, množství a termín (v případě dodací podmínky CPT i místo) dodání zboží.
 2. V případě, že návrh je prodávajícím doplněn nebo jinak změněn, považuje se toto za odmítnutí návrhu původního a zároveň za návrh nový.
 3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího, případně bezvýhradným potvrzením návrhu (objednávky) nebo nového návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Obchodní vztah lze též uzavřít formou faktury za hotové.

III. Kupní cena, fakturace, placení

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě nebo zboží uhradit v hotovosti v místě plnění.
 2. Podkladem pro placení kupní ceny je faktura vystavená prodávajícím a odeslaná kupujícímu na jeho adresu.
 3. V případě dílčích dodávek v rámci jedné kupní smlouvy budou fakturovány tyto dílčí dodávky sběrnou fakturou ve stanovených fakturačních obdobích (obvykle 1 × týdně) vždy v rámci daného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury je soupis dodacích listů k dané faktuře.
 4. Vyfakturovaná kupní cena je splatná ve lhůtě a dle podmínek dohodnutých v kupní smlouvě. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
 5. V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení sjednaný v kupní smlouvě.
 6. Pro případ prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží včetně dílčích až do dne zaplacení dlužné částky.

IV. Dodání zboží, množství a kvalita zboží, vady zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, kvalitě a termínech sjednaných v kupní smlouvě. V případě sjednání odchylky od standardní kvality musí strany odchylku přesně specifikovat.
 2. Prodávající je povinen ke každé dílčí dodávce doložit dodací list, který musí obsahovat obchodní jméno a sídlo prodávajícího a kupujícího, určení zboží a jeho množství, odvolávku na číslo kupní smlouvy (objednávky), sjednané místo dodání zboží.
 3. Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje dopravu zboží sám kupující (dodací podmínka „EXW“- ze závodu), splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží přímo kupujícímu nebo dopravci pověřenému kupujícím k převzetí zboží v místě plnění. Jestliže dopravu zajišťuje prodávající (dodací podmínka „CPT“- přeprava placena do), splní svou povinnost předáním tohoto zboží kupujícímu v jeho skladu nebo v místě, které mu kupující písemně předem sdělí, anebo v místě dohodnutém v kupní smlouvě. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty zboží. (Zkratky EXW a CPT dle znění Incoterms 2000.)
 4. Kupující akceptuje hmotnost zjištěnou a uvedenou prodávajícím jako podklad pro vyúčtování, přičemž je oprávněn tuto hmotnost na své váze ověřit a případné rozdíly reklamovat, nejpozději však do 5 dnů od dodání zboží.
 5. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil. Zjevné vady je povinen reklamovat nejpozději do 10 dnů od dodání zboží, skryté vady neprodleně po jejich zjištění nejpozději do jednoho roku od dodání zboží.
 6. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů od jejího obdržení.
 7. Reklamované zboží musí být uloženo odděleně. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu ověřit kvalitu reklamovaného zboží, provést odběr vzorků z reklamované dodávky za přítomnosti zástupce obou stran, příp. i zástupce nezávislé zkušebny, na které se smluvní strany dohodnou.
 8. Prokáže-li kupující nedostatek kvality dodaného zboží, je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prokáže-li kupující nedostatek množství dodaného zboží, je oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Dojde-li vinou kupujícího nebo přepravce pověřeného kupujícím ke smíchání zboží se zbožím dodaným jiným prodávajícím nebo ke smíchání frakcí, práva z odpovědnosti za vady zanikají.
 10. Uplatnění reklamace dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu v dohodnutém termínu její splatnosti.
 11. POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz. Zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích).
 12. Doklady o kvalitě a bezpečnosti výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.euroviakamenolomy.cz. Doklady jsou k dispozici i v tištěné formě na vyžádání přímo na provozovně nebo v jiné formě po telefonické dohodě u příslušných obchodních zástupců.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající a kupující jsou povinni navzájem si neprodleně oznámit změny údajů, které se o nich zapisují do obchodního rejstříku a změny osob, které mají oprávnění za smluvní strany jednat.
 2. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k dodávanému zboží až do okamžiku splnění všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu spjatých s dodávkou.
 3. Kupující přebírá nebezpečí změny okolností. Práva z odpovědnosti za vady a smluvní pokuty musí být upravena písemně. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky nahrazují veškerá starší ujednání stran.
 4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit kupní smlouvu ani práva a závazky z ní bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn započítat jakékoliv své splatné i nesplatné závazky proti jakýmkoliv splatným i nesplatným závazkům kupujícího.
 6. Pokud je kupní smlouva podepsána oběma stranami, je uzavřena bez ohledu na to, kdy je kupujícímu podepsaná smlouva doručena, a kdy se kupující dozví o tom, že byla kupní smlouva podepsána prodávajícím.
 7. V případě „vyšší moci“ (objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost, zejména zásah přírodních sil, škodlivé působení věcí, úřední rozhodnutí, válečný stav apod.) není prodávající v prodlení a neodpovídá za škodu, která v důsledku nesplnění závazků prodávajícího z této smlouvy kupujícímu vznikla. Prodávající má v případě zásahu vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, případně změnit termín dodání zboží.
 8. Obě smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od této kupní smlouvy v případě opakovaného hrubého porušení smluvních podmínek nebo v případě, že jedna ze smluvních stran vstoupila do likvidace, ukončila podnikatelskou činnost na základě rozhodnutí správního orgánu nebo byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany.
 9. Informace o zpracování osobních údajů, které prodávající získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s prodávajícím v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b)že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte prodávajícímu zpřístupnit.Datum vydání: 4. února 2019