|

Dokumentace k výrobkům

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. jako výrobce drceného a těženého kameniva uvádí na trh jak výrobky stanovené (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky a příslušného Nařízení vlády), tak výrobky nestanovené (podle zákona 102/2001 Sb. v platném znění o obecné bezpečnosti výrobků).

Ke stanoveným výrobkům je výrobce povinen mít zpracované na základě zákonných požadavků následující dokumenty:

 1. Osvědčení o shodě systému řízení výroby (dříve certifikát systému řízení výroby) pro danou provozovnu
 2. Prohlášení o vlastnostech výrobku (Declaration of performance) - zkráceně DoP
 3. Označení CE (sestávající z iniciál CE a dalších doplňujících informací), které je:
  • součástí průvodních obchodních dokladů k výrobku (iniciály CE na dodacím listu)
  • doplněno dalšími doprovodnými informacemi v tzv. Označení CE (je součástí DoP) na jednotlivé výrobky podle přílohy ZA příslušné technické specifikace („štítek“)
 4. V případě výrobku 0/32 kv (označení dle Obecných technických podmínek ČD - kamenivo ke zřizování a údržbě konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku kolejí železničních drah) je vydáno prohlášení o shodě podle zák. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. , dále certifikát na výrobek, který je 2x ročně doplněn Zprávou o dohledu nad výrobkem, kterou provádí autorizovaná osoba.

Na základě smluvního ujednání může výrobce poskytnout další dokumenty k výrobkům jako např.

 1. Protokol o provedené ITT zkoušce na výrobek ( tzv. počáteční zkouška typu )
 2. Protokol o kontrolní zkoušce výrobků prováděných akreditovanou zkušebnou kameniva 1x ročně tzv. roční zkoušku výrobku.
 3. Protokol o kontrolně výrobních zkouškách výrobků (tzv. průběžné zkoušky výrobku) prováděných výrobcem ve vlastní zkušebně kameniva.
 4. K nestanoveným výrobkům Prohlášení výrobce na výrobek podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (upozorňujeme, že ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. se nejedná o „stanovený výrobek“ a u výrobku z těchto důvodů nebylo provedeno posouzení shody).

Výrobce má vydány tyto dokumenty v listinné podobě, kopie těchto dokumentů je možné si prohlédnout na webových stránkách společnosti.

V Liticích, dne 1.7. 2013 Ing. Sazimová Zuzana
vedoucí technolog pro kamenivo

Novinky

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

1.11.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na listopad 2018.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou